تجربه چندین ساله

CMIS یا Control Management Information System سیستمی بر پایه دیتابیس SQL می باشد که با استفاده از آن می توان به اهداف زیر دست یافت :

  • بررسی وضعیت موجود پروژه در خصوص چگونگی اجرای خدمات مربوط به  سیستم تضمین کیفیت پروژه ، کنترل نحوه نگهداری سوابق دستی ویا ماشینی فعالیت های انجام شده در بخش نصب و راه اندازی تجهیزات ، بررسی نحوه توزیع نسخ مربوطه در ارکان پروژه و اطمینان از متحدالشکل بودن و محتوای آنها  (integrity & uniformity of documents) در انطباق با فرمت ها ی تأیید شده پروژه ، کنترل نحوه گردش کار ونحوه صحه گذاری مستندات و فرمت های تهیه شده  براساس نوع فعالیت های تخصصی ونیزماتریس مسولیت های تعریف شده و قراردادی پروژه  و ارایه گزارش مربوطه به کارفرما
  • طراحی وراه اندازی سیستم تضمین کیفیت پروژه بر اساس ITP و یا QCTM های موجود  پروژه
  • کنترل مدارک انجام فعالیت های نصب و حصول اطمینان از اجرای تمام و کمال آنها از طریق کنترل مدارک ، نقشه ها و دستورالعمل های پروژه و رد یابی دستور کارهای صادر و تأیید شده  از طریق سیستم تضمین کیفیت
  • از طریق این سیستم امکان گزارش گیری از وضعیت و پیشرفت پروژه در هر لحظه امکان پذیر می باشد.